BF รีวิว 3 อาวุธใหม่ใน GunRider Exclusive Shop ประจำเดือนตุลาคม

715 views

Review 3 อาวุธใหม่ ที่เพิ่งอัพเดทเข้าร้าน GunRider Exclusive Shop ประจำเดือนตุลาคม  (เปิดจำหน่ายระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2555  – 25 ตุลาคม 2555 นี้เท่านั้น) ซึ่งได้แก่ ปืนลูกซองยิงผี AA12 Fire, ปืนกลเบาจู่โจม 85 Type และระเบิดเพลิง Iincendiary Bomb

AA12 Fire (Shotgun)

     AA12 อาวุธปืนลูกซองที่ทำมาจากทองคำผสมพิเศษ ด้วยจำนวนกระสุนที่บรรจุได้เป็นจำนวนมาก และสามารถยิงได้ต่อเนื่องเช่นเดียวกับปืน Striker รวมไปถึงมีอัตราการยิงที่เร็วกว่าปืน Shot gun กระบอกอื่นๆ ทำให้การเผชิญหน้ากับศัตรูจำนวนมากเป็นเรื่องที่ง่ายดาย อีกทั้งยังเพิ่มความแรงในโหมด Survival และโหมด Survival 8P อีกด้วย

คุณสมบัติพื้นฐานของตัวปืน AA12 Fire (ยังไม่ได้ปรับแต่ง)

AA12 Fire สามารถติดตั้ง Accessory ได้ทั้งสิ้น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้
– Barrel : ลำกล้องปืนสามารถเพิ่มรัศมีระยะการยิง และพลังทำลายแก่อาวุธปืน
– Stock : พานท้ายปืนช่วยเพิ่มความเสถียรในการยิงแก่อาวุธปืนดังกล่าว
– Magazine : เพิ่มจำนวนลูกกระสุนที่อยู่ในแม็กกาซีน

หาซื้อได้ภายในร้านค้า GunRider Exclusive Shop ด้วยราคา 32,000 Cash (ถาวร)

 85 Type (Submachine gun)

     85 Type Submachine gun ปืนกลเบาขนาดเล็กซึ่งใช้กระสุนปืนพกขนาด 7.62 mm บรรจุกระสุนได้ 30 นัด มีจุดเด่นในเรื่องความเร็วในการยิงที่สูงมาก อีกทั้งมีแรงสะท้อนกลับของปืนต่ำ ส่งผลให้เป้ายิงค่อนข้างนิ่งแม้จะรัวกระสุนอย่างต่อเนื่อง ในด้านของระยะหวังผลก็จัดว่าดีเยี่ยมเมื่อเทียบในประเภท SMG ด้วยกัน สามารถใช้งานได้ดีในระยะใกล้ถึงปานกลาง

คุณสมบัติพื้นฐานของตัวปืน 85 Type (ยังไม่ได้ปรับแต่ง)        


85 Type สามารถติดตั้ง Accessory ได้ทั้งสิ้น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
– Muzzle Slot : สล็อตปากลำกล้อง ช่วยเก็บเสียงปืน และเพิ่มค่าความแม่นยำแก่อาวุธปืน
– Barrel : ลำกล้องปืนสามารถเพิ่มรัศมีระยะการยิง และพลังทำลายแก่อาวุธปืน
– Magazine : เพิ่มจำนวนลูกกระสุนที่อยู่ในแม็กกาซีน
– Stock : พานท้ายปืนช่วยเพิ่มความเสถียรในการยิงแก่อาวุธปืนดังกล่าว

หาซื้อได้ภายในร้านค้า GunRider Exclusive Shop ด้วยราคา 30,000 Cash (ถาวร)

 

Iincendiary bomb

ระเบิดเพลิงชนิดแรกที่เปิดจำหน่าย มีอนุภาพทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ในบริเวณที่ขว้างระเบิดออกไป สามารถสร้างความเสียหายได้อย่างต่อเนื่องแก่ศัตรูที่อยู่ภายในอาณาเขตของไฟ ในขณะเดียวกันยังสามารถทำให้ศัตรูที่ออกจากเขตพื้นที่ไปได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอย่างต่อเนื่องอยู่ระยะนึง

** Iincendiary bomb ไม่สามารถปรับแต่ง Accessory ได้เนื่องจากเป็นระเบิด ***

หาซื้อได้ภายในร้านค้า GunRider Exclusive Shop ด้วยราคา 12,000 Cash (ถาวร)