Grand Fisher เปิดห้องท้าเย่อ ท้าดวลGM… !!

1,068 views

“รายละเอียดกิจกรรม”

ระยะเวลากิจกรรม

17 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ เวลา 17.30 น.
เปิดห้องท้าเย่อกับ GM (เฉพาะวันจันทร์ ถึง วันศุกร์เท่านั้น)

กติการ่วมสนุก

ในช่วงเวลากิจกรรม GM จะสร้างห้องสำหรับแข่งขันตกปลาขึ้นมา 1 ห้องใช้ชื่อห้องว่า GMท้าเย่อ”

ห้องที่สร้างขึ้น ทำการสุ่ม Lv.จำนวนผู้เข้าแข่งขัน 32 คน แบบสุ่มกติกา (ทางทีมงานเป็นผู้กำหนด) ใช้เวลาในการแข่งขัน 10 นาที

ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมแข่งขันสามารถเข้าไปได้ที่  การแข่งขันตกปลา ในห้องทางทีมงานสร้างขึ้น เมื่อได้ผู้แข่งขันตามจำนวน ทางทีมงานจะให้สัญญาณพร้อมกับเริ่มแข่งขัน และให้ผู้เข้าแข่งขันกดปุ่ม ready

สำหรับผู้ชนะที่ได้อันดับที่ 1-3 หลังจบการแข่งขันสามารถรับของรางวัลได้ ตามสถานที่ที่ทางทีมงานกำหนดไว้ภายในเวลา 10 นาที

คำตัดสินของทางทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการใด ๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ของรางวัล

สำหรับผู้ชนะอันดับที่ 1 – 3 ได้รับ

ในแต่ละวันหากมีผู้เล่นแข่งขันมากกว่า 10 คนขึ้นไปได้รับ

(เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์)

หากมียอดรวมผู้เล่นเข้าแข่งขันมากกว่า 50 คนขึ้นไปได้รับ

(ยอดรวมผู้เล่นทำการรวบรวมตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ และคูณต่อเนื่องตั้งแต่วันศุกร์จนถึงวันจันทร์)

ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.gfisher.in.th