สุดยอดผลงานในงาน Thailand ICT Contest Festival 2011

2,002 views

จากที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ องค์การมหาชน (ซิป้า) และ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 10 หรือ The Tenth Thailand ICT Contest Festival 2011″ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2554ที่ผ่านมา ณ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์  ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

ซึ่งงานนี้เป็นการแสดงผลงานของนักเรียนนักศึกษาที่เข้ารอบกับการแข่งขัน 2 รายการด้วยกัน นั่นคือ รายการที่หนึ่ง การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศ (National Software Contest : NSC) ที่ได้รวบรวมผลงานเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ได้เข้าชมกันด้วยหัวข้อ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปละโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลีนุกซ์  รายการที่สอง การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาตร์รุ่นเยาว์ (Yong Scientist Competitation : YSC) ที่ได้รวบรวมผลงานเกี่ยวกับโครงงานทางวิทยาศาสตร์ภุง 8 สาขา โดยมีโครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 46 โครงงานนอกจากนั้นภายในงานยังมีการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Youth’s Electronics Circuit Contest : YECC) และ แข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย (National Linux Competiton : NLC) ซึ่งในวันนี้เราจึงได้นำผลการแข่งขันของแต่ละรายการมารายงานให้ได้ทราบกันค่ะ

สรุปผลการแข่งขันมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ครั้งที่ 10

1. การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13 (The Thirteen Young Scientist Competition: YSC 2011) แบ่งเป็น 2 ประเภท
ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเภทบุคคล

รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 50,000 บาท ได้แก่ นางสาวเนตรชนก ยุทธศักดิ์สุนทร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จ.กรุงเทพฯ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผลงาน “การนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงงานอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์”

ประเภททีม
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 50,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.เพชรบุรี สาขาวิทยาศาสตร์พืช ผลงาน “ผลของฟิล์มมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลักต่อการยืดอายุการเก็บรักษาชมพู่หลังการเก็บเกี่ยว”

2. การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 10 (The Ninth Youth’s Electronics Circuit Contest: YECC 2011)
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 30,000 บาท ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับผลงาน “Smart home for better life”

3. การแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (The Tenth National Linux Competition: NLC 2011)

รางวัลระดับนักเรียน  ประเภท การใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 15,000 บาท และโล่รางวัลเกียรติยศ ได้แก่ นายมนัสวิน หาญมงคลชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ จ.กรุงเทพฯ

รางวัลระดับนักเรียน  ประเภท คอมพิวเตอร์ควบคุมและบริการเครือข่าย
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 15,000 บาท และโล่รางวัลเกียรติยศ ได้แก่ นายวิชชากร กมลพรวิจิตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จ.กรุงเทพฯ

รางวัลระดับประชาชนทั่วไป ประเภท การใช้งานและปรับแต่ง ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ขั้นสูง
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท และโล่รางวัลเกียรติยศ ได้แก่ นายจิรวัฒน์ หาญศิริวัฒนกิจ จ.กรุงเทพฯ

4. การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13: The 13th Nation Software Contest (NSC 2011) ดังนี้

4.1 โปรแกรมเพื่อการบันเทิง ระดับนิสิต นักศึกษา ได้แก่ เกมเทศกาลสงกรานต์  จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4.2 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับนิสิต นักศึกษา ไม่มีผู้ได้รับรางวัลที่ 1

4.3 โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ ระดับนิสิต นักศึกษา ได้แก่ ระบบควบคุมการกระตุ้นกล้ามเนื้อคล้ายอุปกรณ์เสริมสำหรับรักษาผู้ป่วยอัมพาตที่ปลายเท้าตก จากมหาวิทยาลัยมหิดล

4.4 โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับนิสิต นักศึกษา ไม่มีผู้ได้รับรางวัลที่ 1

4.5 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลีนุกซ์ ระดับนิสิต นักศึกษา ไม่มีผู้ได้รับรางวัลที่ 1

4.6 โปรแกรมเพื่อการบันเทิง  ระดับนักเรียน ได้แก่ โอปปาติกะ อสุรสูรย์ จากโรงเรียนระยองวิทยาคม

4.7 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับนักเรียน ได้แก่ ผจญภัยในอาณาจักรเซลล์ จากโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

4.8 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน ระดับนักเรียน ได้แก่ Jerboa:โปรแกรมแก้ไขเว็บเพจบนหน้าเว็บไซต์ จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

4.9 หัวข้อพิเศษ Enviroment App Contest ไม่มีผู้ได้รับรางวัลที่ 1

4.10 หัวข้อพิเศษ Mobile Application ระบบการวัดและกระจายข่าวสารสภาพการจราจรผ่านเครื่อข่ายการสื่อสารระหว่างยานพาหนะในรูปแบบแอดฮอค จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.11 หัวข้อพิเศษ Best 2011 – Thai Language Processing Software Contest ระบบวิเคราะห์ข้อความแสดงความคิดเห็นสำหรับโรงแรม จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.12 สื่อบทเรียนสำหรับการเรียนรู้ออนไลน์ ระดับครู อาจารย์ ไม่มีผู้ได้รับรางวัลที่ 1

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ มีโรงเรียนหรือมหาลัยของเพื่อนๆ ได้รับรางวัลกันบ้างหรือเปล่า อย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับรางวัลนี้ด้วยนะคะ ส่วนใครที่พลาดงานนี้ไป ก็สามารถติดตามและเข้าร่วมในปีหน้ากันได้เลยค่ะ