12 Tails : กิ้งก่านักแม่นธนูจอมเจ้าเล่ห์ Hunter

11,203 views

….. ผ่านมามากกว่าครึ่งทาแล้วสำหรับเหล่าฮีโร่ตัวละครใน 12 Tails สำหรับหางที่ 7 เป็นตัวละครนักแม่นธนู ใช่ กิ่งก่านั่นเอง

….. สำหรับบทบาทของเจ้ากิ่งก่าคือ Hunter นักธนูที่มีความสามารถในการโจมตีระยะไกล มีความว่องไวในการเคลื่อนที่ โจมตีด้วยหลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงการใช้สกิลในการเพิ่มโอกาสติดสถานะ และเพิ่มความรุนแรงในการโจมตีได้เมื่อถึงระดับที่สูงขึ้น เป็นตัวละครที่เน้นในการใช้ไหวพริบและกลยุทธ์มากกว่าที่จะบู๊ซึ่งๆ หน้า

จุดเด่น :
1. มีระยะโจมตีที่ไกล ไม่ต้องไปบู๊ใกล้ๆ
2.มีสกิลที่เอื้อต่อการโจมตีหลากหลายรูปแบบ

ข้อด้อย :
1. มีร่างกายที่บอบบางเกินกว่าจะบู๊สดๆ
2. ในช่วงเลเวลแรกๆ โจมตีเบามาก ต้องรอสกิลโจมตีใช้งานได้ก่อนจึงจะบู๊ได้

Basic Skill

….. สกิลช่วงแรกของ Hunter นั้นจะเป็นการใช้ทักษะการยิงธนูให้มีความรุนแรง ไกลยิ่งขึ้น และโจมตีได้หลากหลาย ดังนั้นในการเล่นช่วงต้นๆ จะเป็นการยิงพลางหนีพลาง เพราะการโจมตีในช่วงแีรกเบามาก หากใช้สกิลจะรุนแรงกว่า

ตัวอย่างสกิล


quickShot1 – ลดพลังของการโจมตีปกติลง 5% และลด cool down ลง 0.3 วินาที
quickShot2 – ลดพลังของการโจมตีปกติลง 5% และลด cool down ลง 0.3 วินาที
quickShot3 – ลดพลังของการโจมตีปกติลง 5% และลด cool down ลง 0.3 วินาที
quickShot4 – ลดพลังของการโจมตีปกติลง 5% และลด cool down ลง 0.3 วินาที

.


cAttack1 – ทำให้สามารถกดชาร์จเพื่อซ่อนตัวรวมพลังยิงธนูต่อเนื่องออกไปทำร้ายเป้าหมายด้านหน้า (3sec max)
cAttack2 – ทำให้สามารถกดชาร์จเพื่อซ่อนตัวรวมพลังยิงธนูต่อเนื่องออกไปทำร้ายเป้าหมายด้านหน้า (6sec max)
cAttack3 – ทำให้สามารถกดชาร์จเพื่อซ่อนตัวรวมพลังยิงธนูต่อเนื่องออกไปทำร้ายเป้าหมายด้านหน้า (9sec max)

.


Immunity1 – ทำให้กิ้งก่าติด Immunity1 ป้องกันการติดสถานะที่ต่ำกว่า ขั้น 3 ทั้งหมด (9 sec)
Immunity2 – ทำให้กิ้งก่าติด Immunity2 ป้องกันการติดสถานะที่ต่ำกว่า ขั้น 5 ทั้งหมด (12 sec)

.


FarReach1 – น้าวธนูเกินความยาวของลูกธนู เพิ่มระยะของการโจมตีปกติและสกิลต่างๆ (+3 m)
FarReach2 – น้าวธนูเกินความยาวของลูกธนู เพิ่มระยะของการโจมตีปกติและสกิลต่างๆ (+3 m)
FarReach3 – น้าวธนูเกินความยาวของลูกธนู เพิ่มระยะของการโจมตีปกติและสกิลต่างๆ (+3 m)
FarReach4 – น้าวธนูเกินความยาวของลูกธนู เพิ่มระยะของการโจมตีปกติและสกิลต่างๆ (+3 m)

.


StatPlus1 – เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 2 หน่วย (+2 All Stats)
StatPlus2 – เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 2 หน่วย (+2 All Stats)
StatPlus3 – เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 2 หน่วย (+2 All Stats)
StatPlus4 – เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 2 หน่วย (+2 All Stats)

FinalMove1 – n/a
FinalMove2 – n/a

.

Trickster

….. สายอาชีพนักผจญภัยกับการโจมตีด้วยเล่ห์เหลี่ยม ความสามารถของสายอาชีพที่เข้าถึงธรรมชาติที่สามารถพรางตัวและล่องหนได้ รวมไปถึงรูปแบบการโจมตีที่สร้างทั้งเดเมจและติดสถานะต่างๆ เช่นพิษ และการสร้างกับดักเพื่อหยุดศัตรู

ตัวอย่างสกิล


QuickFire1 – ยิงธนูต่อเนี่องใส่เป้าหมายอย่าง รวดเร็ว (4 hits)
QuickFire2 – ยิงธนูต่อเนี่องใส่เป้าหมายอย่าง รวดเร็ว (6 hits)
QuickFire3 – ยิงธนูต่อเนี่องใส่เป้าหมายอย่าง รวดเร็ว (8 hits)
QuickFire4 – ยิงธนูต่อเนี่องใส่เป้าหมายอย่าง รวดเร็ว (10 hits)

.

PerfectBlend1 – ทำให้กิ้งก่าหลุดจากการล๊อก เป้าและหายตัวไปอย่างรวดเร็ว กลับมาเมื่อกดโจมตี (2 sec)
PerfectBlend2 – ทำให้กิ้งก่าหลุดจากการล๊อก เป้าและหายตัวไปอย่างรวดเร็ว กลับมาเมื่อกดโจมตี (4 sec)
TrueInvisibility1 – ร่ายเวท invisible1 ใส่เป้าหมาย ทำให้ร่างโปร่งใส (8 sec)
TrueInvisibility2 – ร่ายเวท invisible1 ใส่เป้าหมาย ทำให้ร่างโปร่งใส (12 sec)

.


NeedlePrison1 – ยิงธนูไปปักรอบๆ ขังเป้าหมาย ไว้กับที่ชั่วขณะหนึ่ง (2 sec)
MassShot1 – กระโดดขึ้นหลบการโจมตีพร้อมกับยิงศัตรูทั้งหมดในรัศมีโดยรอบ (+12 dmg)
NeedlePrison2 – ยิงธนูไปปักรอบๆ ขังเป้าหมาย ไว้กับที่ชั่วขณะหนึ่ง (3 sec)
MassShot2 – กระโดดขึ้นหลบการโจมตีพร้อมกับยิงศัตรูทั้งหมดในรัศมีโดยรอบ (+24 dmg)

.


PoisonArrow1 – ทำให้ท่ายิงธนูปกติของกิ้งก่า มีโอกาส 12% ทำให้ติด poison1 (9/4 dps, 8 sec)
PoisonArrow2 – ทำให้ท่ายิงธนูปกติของกิ้งก่า มีโอกาส 16% ทำให้ติด poison1 (9/4 dps, 8 sec)
PoisonArrow3 – ทำให้ท่ายิงธนูปกติของกิ้งก่า มีโอกาส 20% ทำให้ติด poison1 (9/4 dps, 8 sec)
PoisonArrow4 – ทำให้ท่ายิงธนูปกติของกิ้งก่า มีโอกาส 24% ทำให้ติด poison1 (9/4 dps, 8 sec)

.


IncreasedPoison1 – ยืดระยะเวลาและทำให้พิษของกิ้งก่าสามารถ stack ได้ถึง poison2 (19/4 dps, +2 sec)
IncreasedPoison2 – ยืดระยะเวลาและทำให้พิษของกิ้งก่าสามารถ stack ได้ถึง poison3 (29/4 dps, +2 sec)
IncreasedPoison3 – ยืดระยะเวลาและทำให้พิษของกิ้งก่าสามารถ stack ได้ถึง poison4 (39/4 dps, +2 sec)
PiercingVenom1 – ทำให้สกิลการโจมตีปกติและท่าชาร์จของกิ้งก่าทำความเสียหายพิเศษแก่ เป้าหมายที่ติดพิษ (+4dmg per poison Lv)

.


PoisonVolley1 – ยิงธนูพิษกระจายออกไปทำความเสียหายแก่เป้าหมายด้านหน้า และทำให้ทั้งหมดติด poison1
PoisonVolley2 – ยิงธนูพิษกระจายออกไปทำความเสียหายแก่เป้าหมายด้านหน้า และทำให้ทั้งหมดติด poison2
VenomShock1 – ทำให้เป้าหมายได้รับความเสียหายจากพิษที่เหลืออยุ่ทั้งหมดในทันที (100% dmg)
VenomShock2 – ทำให้เป้าหมายได้รับความเสียหายจากพิษที่เหลืออยุ่ทั้งหมดในทันที (150% dmg)

.


MassInvisibility1 – ร่ายเวทที่ทำให้ทุกคนในทีมได้รับสถานะ invisible1 (8 sec)
MassInvisibility2 – ร่ายเวทที่ทำให้ทุกคนในทีมได้รับสถานะ invisible2 (12 sec)
ClearArrow1 – เปลี่ยนการโจมตีปกติให้กลายธนูล่องหนและไม่สร้าง hate เมื่อกิ้งก่ากำลังหายตัวอยู่

.


finalEntrapment1 – ร่ายเวทกับดักล่องหนขนาดยักษ์ ขังศัตรูเป้าหมายทั้งหมดใน ระยะชั่วเวลาหนึ่ง (6 sec)
finalEntrapment2 – ร่ายเวทกับดักล่องหนขนาดยักษ์ ขังศัตรูเป้าหมายทั้งหมดใน ระยะชั่วเวลาหนึ่ง (9 sec)
tormentRain – ยิงฝนธนูเข้าใส่เป้าหมายที่อยู่ ใน finalEntrapment (60 dmg)
.
.
Slayer
….. สายอาชีพที่สองของกิ้งก่า โดยสายนี้เน้นที่การสร้างความรุนแรงให้กับศัตรูเพียงนัดเดียว มีสกิลทั้งใช้งานและติดตัว ที่สามารถเพิ่มความรุนแรงให้ตลอดเวลา ผนวกความรวดเร็วของการเคลื่อนที่และการโจมตี ทำให้ได้ฉายา “ป้อมยิงธนู” ของสายอาชีพนี้เลยทีเดียว
.
ตัวอย่างสกิล
FatalStrike1 – เพิ่มความเสียหายของการโจมตี ปกติให้ห้าครั้ง (+6 dmg)
FatalStrike2 – เพิ่มความเสียหายของการโจมตี ปกติให้ห้าครั้ง (+12 dmg)
FatalStrike3 – เพิ่มความเสียหายของการโจมตี ปกติให้ห้าครั้ง (+18 dmg)
FatalStrike4 – เพิ่มความเสียหายของการโจมตี ปกติให้ห้าครั้ง (+24 dmg)
.
CriticalPlus1 – ทำให้การโจมตีปกติมีโอกาส ติดคริตติคัล (180% dmg, 12%)
CriticalPlus2 – ทำให้การโจมตีปกติมีโอกาส ติดคริตติคัล (180% dmg, 14%)
CriticalPlus3 – ทำให้การโจมตีปกติมีโอกาส ติดคริตติคัล (180% dmg, 16%)
CriticalPlus4 – ทำให้การโจมตีปกติมีโอกาส ติดคริตติคัล (180% dmg, 18%)
.
LeftStride1 – วิ่งอ้อมเป้าหมายไปทางซ้ายพร้อมกับยิงธนูใส่เป้าหมายสามดอก
RightStride1 – วิ่งอ้อมเป้าหมายไปทางขวาพร้อมกับยิงธนูที่ทำ ko ใส่เป้าหมายสามดอก
LeftStride2 – วิ่งอ้อมเป้าหมายไปทางซ้ายพร้อมกับยิงธนูใส่เป้าหมายห้าดอก
RightStride2 – วิ่งอ้อมเป้าหมายไปทางขวาพร้อมกับยิงธนูที่ทำ ko ใส่เป้าหมายห้าดอก
.
CampFire1 : ใช้ wood1 ก่อกองไฟขึ้นเพื่อฟื้นพลังทุกคนที่นั่งหรือนอนอยู่ใน ระยะ (3%/4sec, 30 sec)
BloodBurn1 – ลด HP กิ้งก่าลง 15 เพื่อเติม 15 SP และ 15 MP
CampFire2 : ใช้ wood2 ก่อกองไฟขึ้นเพื่อฟื้นพลังทุกคนที่นั่งหรือนอนอยู่ใน ระยะ (5%/4sec, 30 sec)
BloodBurn2 – ลด HP กิ้งก่าลง 30 เพื่อเติม 30 SP และ 30 MP
.
BugSlayer1 – ท่าโจมตีที่ทำความเสียหายรุนแรงให้แก่เป้าหมายที่เป็นพืชหรือแมลง (20 dmg)
TailSlayer2 – ท่าโจมตีที่ทำความเสียหายรุนแรงให้แก่เป้าหมายที่เป็นพวกสัตว์หาง (20 dmg)
ElementalSlayer3 – ท่าโจมตีที่ทำความเสียหายรุนแรงให้แก่เป้าหมายที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์ (20 dmg)
MachineSlayer4 – ท่าโจมตีที่ทำความเสียหายรุนแรงให้แก่เป้าหมายที่เป็นเครื่องจักร (20 dmg)
.
ImprovedSlayer1 – เพิ่มความเสียหายและเวลาชาร์จของท่า slayer/allSlayer ขึ้น 0.5/1.0 วินาที (+50% dmg)
ImprovedSlayer2 – เพิ่มความเสียหายและเวลาชาร์จของท่า slayer/allSlayer ขึ้น 0.5/1.0 วินาที (+50% dmg)
ImprovedSlayer3 – เพิ่มความเสียหายและเวลาชาร์จของท่า slayer/allSlayer ขึ้น 0.5/1.0 วินาที (+50% dmg)
ImprovedSlayer4 – เพิ่มความเสียหายและเวลาชาร์จของท่า slayer/allSlayer ขึ้น 0.5/1.0 วินาที (+50% dmg)
.
AllBugSlayer1 – ยิงเป้าหมายที่เป็นพืชหรือแมลง ในรัศมี 40m ทั้งหมดที่อยู่ในจอภาพ (30 dmg)
AllTailSlayer2 – ยิงเป้าหมายที่เป็นสัตว์หางใน รัศมี 40m ทั้งหมดที่อยู่ในจอภาพ (30 dmg)
AllElementalSlayer3 – ยิงเป้าหมายที่เป็นพลังงาน บริสุทธิ์ในรัศมี 40m ทั้งหมดที่อยู่ในจอภาพ (30 dmg)
AllMachineSlayer4 – ยิงเป้าหมายที่เป็นเครื่องจักร ในรัศมี 40m ทั้งหมดที่อยู่ในจอภาพ (30 dmg)
.
AllSlain1 – ทำความเสียหายให้เป้าหมายที่เคยถูกกิ้งก่ายิงทั้งหมดในฉากทันที (100 dmg)
AllSlain2 – ทำความเสียหายให้เป้าหมายที่เคยถูกกิ้งก่ายิงทั้งหมดในฉากทันที (150 dmg)
.
….. ซึ่งตัวละครกิ้งก่านี้จะโดดเด่นในการโจมตีระยะไกลอย่างเต็มรูปแบบ ใครที่ชื่นชอบนักธนูที่โจมตีระยะไกลและเน้นกลยุทธ์เล่เหลี่ยมไม่ให้ศัตรูตั้งตัวและเข้าใกล้ตัวเรา กิ้งก่า Hunter นี่แหละใช่เลย!!