Ancient Stone Archive

ระบบ Baruna Piercing เป็นการเจาะรูให้กับอาวุธ Baruna เพื่อนำเอาหินออปชั่นใส่ลงทำให้อาวุธมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น

Flyff Online : Baruna Piercing เพิ่มความแรงอาวุธขั้นสูง

ระบบ Baruna Piercing เป็นการเจาะรูให้กับอาวุธ Baruna เพื่อนำเอาหินออปชั่นใส่ลงทำให้อาวุธมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น