Angry Bird Space Archive

เร็วๆนี้ Angry Bird Friends จะมีอัพเดตด่านใหม่ โดยมาในรูปแบบสนามฮอคกี้ หรือ NHL All-Star game ซึ่งจะมี นกตัวใหม่

อัพเดตด่านใหม่ๆของ Angry bird friends & Angry bird space

เร็วๆนี้ Angry Bird Friends จะมีอัพเดตด่านใหม่ โดยมาในรูปแบบสนามฮอคกี้ หรือ NHL All-Star game ซึ่งจะมี นกตัวใหม่