DragonNest Vs Dungeon Striker Archive

ปี 2015 ถือเป็นจุดเริ่มต้นครั้งใหม่ในการบุกตลาดโลกของActoz Games และจะรวมพลังกระจายทั่วโลก

Actoz Soft เตรียมปล่อยเกมมือถือใหม่กว่า 30 ตัวในปี 2015 นี้

ปี 2015 ถือเป็นจุดเริ่มต้นครั้งใหม่ในการบุกตลาดโลกของActoz Games และจะรวมพลังกระจายทั่วโลก