Google now Archive

หากคุณต้องการเนื้อเพลงในการร้อง แต่ต้องเสียเวลาในการค้นหาจากเว็บไซด์ต่างๆ และตอนนี้ Google Now ได้เพิ่มระดับในการค้นหาอีกขั้น

Google now สามารถค้นหาเนื้อเพลงได้แล้ว

หากคุณต้องการเนื้อเพลงในการร้อง แต่ต้องเสียเวลาในการค้นหาจากเว็บไซด์ต่างๆ และตอนนี้ Google Now ได้เพิ่มระดับในการค้นหาอีกขั้น