iAds Archive

   การถอด  iAds ออกจาก App ต่างๆในครั้งนี้เกิดเนื่องมากจากความไม่เหมาะสมของ iAds บ้างอย่าง

งานเข้า!!! Apple จะถอด iAds ออกจาก App

การถอด iAds ออกจาก App ต่างๆในครั้งนี้เกิดเนื่องมากจากความไม่เหมาะสมของ iAds บ้างอย่าง