Kinect Halo Archive

ฟิตร่างกายไว้ให้พร้อม กับการมาของ Kinect Halo ที่ยืนยันมาแล้วจาก Microsoft ว่ามันส์มาแน่ๆ!!

Microsoft ซุ่มเงียบจดทะเบียนโดเมนเนม Kinect Halo

ฟิตร่างกายไว้ให้พร้อม กับการมาของ Kinect Halo ที่ยืนยันมาแล้วจาก Microsoft ว่ามันส์มาแน่ๆ!!