Line Pay Archive

ในวันนี้ Line ได้ก้าวหน้าไปอีกครั้งกับการสนทนาที่ดู realtime ขึ้น โดยเพิ่มสถานะกำลังพิมพ์ นอกจากนี้ยังมีระบบ Line Pay เพิ่มขึ้นมาอีก

Line อัพเดตใหม่ เพิ่มสถานะการพิมพ์ และระบบชำระเงินแบบใหม่ Line Pay

ในวันนี้ Line ได้ก้าวหน้าไปอีกครั้งกับการสนทนาที่ดู realtime ขึ้น โดยเพิ่มสถานะกำลังพิมพ์ นอกจากนี้ยังมีระบบ Line Pay เพิ่มขึ้นมาอีก