Office Chair Zombie Attack Archive

Office Chair Zombie Attack เป็นเกมยิงซอมบี้ที่เราจะต้องหันจอไปรอบๆ ทิศ เพื่อยิงซอมบี้ให้สิ้นซาก

Office Chair Zombie Attack มาใช้เก้าอี้ออฟฟิศให้เป็นประโยชน์เถอะ!

Office Chair Zombie Attack เป็นเกมยิงซอมบี้ที่เราจะต้องหันจอไปรอบๆ ทิศ เพื่อยิงซอมบี้ให้สิ้นซาก