Passive Skill Archive

  สกิล Passive นั้นเป็นสกิลติดตัวที่สามารถเรียนเสริมเพิ่มได้อีกนอกจากสกิลที่มีตามสบายอาชีพ

Prius : Passive Skill สกิลที่สำคัญจำเป็นต้องเรียนเพื่อความเทพ!!

สกิล Passive นั้นเป็นสกิลติดตัวที่สามารถเรียนเสริมเพิ่มได้อีกนอกจากสกิลที่มีตามสบายอาชีพ