ssp Archive

สกิลพิเศษ SSP ที่ผู้เล่นสามารถใช้งานได้ภายในโsมดที่เล่นเมื่อผ่านเงื่อนไขในโหมดที่กำหนด ก็จะได้สกิลให้เลือกถึง 2 สกิล

Giga Slave : สะสมเกจ SSP มีลุ้นทุกวินาที

สกิลพิเศษ SSP ที่ผู้เล่นสามารถใช้งานได้ภายในโsมดที่เล่นเมื่อผ่านเงื่อนไขในโหมดที่กำหนด ก็จะได้สกิลให้เลือกถึง 2 สกิล