TGS2015 Archive

เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้างานแล้วสำหรับโตเกียวเกมโชว์ในปีนี้ เรียกว่าจัดเต็มยิ่งใหญ่กว่าทุกปี

เริ่มต้นขึ้นแล้วงานเกมสุดยิ่งใหญ่ Tokyo Game Show 2015

เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้างานแล้วสำหรับโตเกียวเกมโชว์ในปีนี้ เรียกว่าจัดเต็มยิ่งใหญ่กว่าทุกปี

เข้าร่วมลงทะเบียนแล้ว นั่นก็คือ "Indie Game Area" และ ” “SENSE OF WONDER NIGHT 2015”

TGS2015 เปิดตัว “Indie Game Area” และ ” “SENSE OF WONDER NIGHT 2015”

เข้าร่วมลงทะเบียนแล้ว นั่นก็คือ “Indie Game Area” และ ” “SENSE OF WONDER NIGHT 2015”