The Art of Fighter Archive

ก้าวแรกสู่สังเวียนเดือดเลือดพล่าน สั่นสะท้านใจวัยนักสู้ ประเดิมความมันส์ต้อนรับต้นเดือนกรกฎาคม

Grand Chase : ศึกก้าวแรกสู่สังเวียนเดือด The Art of Fighter

ก้าวแรกสู่สังเวียนเดือดเลือดพล่าน สั่นสะท้านใจวัยนักสู้ ประเดิมความมันส์ต้อนรับต้นเดือนกรกฎาคม