The Sims 4 Archive

การกลับมาอีกครั้งของภาคใหม่ The Sims 4 หลังจากที่ห่างหายไป 5 ปี เต็ม รอบนี้เพิ่มลูกเล่นใหม่เพียบ รับรองเล่นเพลินจนลืมเวลา !!

[Review] The Sims 4 เล่นเพลินจนลืมเวลา !!

การกลับมาอีกครั้งของภาคใหม่ The Sims 4 หลังจากที่ห่างหายไป 5 ปี เต็ม รอบนี้เพิ่มลูกเล่นใหม่เพียบ รับรองเล่นเพลินจนลืมเวลา !!