Xbox One SmartGlass Archive

Xbox One SmartGlass เป็นแอพที่สามารถควบคุมฟังก์ชั่นต่างๆ ของเครื่อง Xbox One ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเกมผ่านระบบออนไลน์

Xbox One SmartGlass สามารถ Download ได้แล้วทาง App Store

Xbox One SmartGlass เป็นแอพที่สามารถควบคุมฟังก์ชั่นต่างๆ ของเครื่อง Xbox One ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเกมผ่านระบบออนไลน์