Empires & Allies : ยังไม่พร้อมที่จะบุก ขอตั้งค่าคุ้มครองซักงีบก่อน

1,597 views

….. ผู้เล่นหลายท่านที่รู้สึกเบื่อกับการโดนโจมตีทุกนาที (แต่ถ้ากู้เอกราชได้ไ็มีรางวัลเพรียบ) ซึ่งบางครั้งผู้เล่นก็อยากพักหายใจเพื่อตั้งเนื่้อตั้งตัวในการสร้างเมืองและกองทัพซักระยะก่อนบุกจริงๆ ซึ่ง Empires & Allirs ก็ไม่ได้ใจร้ายที่เปิดให้เพื่อนบ้านโจมตี 24 ชั่วโมง เพราะมีระบบพิเศษที่ผู้เล่นน่าจะใช้ซักครั้ง นั่นคือ ระบบคุ้มครองเมืองไม่ให้ใครมาโจมตีเลย

ระบคุ้มครองเมือง

….. เป็นระบบที่จะทำให้เกาะของคุณได้ปิดระบบโจมตี ซึ่งเพื่อนบ้านจะไม่สามารถบุกเข้ามาโจมตีได้ในระยะเวลาที่กำหนด

…… สำหรับวิธีการขอคุ้มครองเมืองก็ไม่ยากหากผู้เล่นได้สร้างอาคาร “World Embassy”

….. เมื่อเข้าไปใช้บริการ ผู้เล่นจะได้รับระบบป้องกันทันที 18 ชั่วโมง ผู้เล่นสามารถเพิ่มเวลาได้ด้วยการชวนเพื่อนมาเป็นพันธมิตร หรือจะจ้างคุณ Steele มาช่วยคุ้มครองในราคา 3 Empire Point โดยเพื่อน (หรือคุณ Steele) 1 ท่านจะสามารถเพิ่มเวลาในการคุ่มครองได้อีก 18 ชั่วโมง

…… เมื่อขอคำสั่งคุ้มครองก็จะขึ้นเวลาที่ผู้เล่นจะได้รับการคุ้มครองที่ด้านซ้ายของจอ

….. ผู้เล่นท่านอื่นจะมองเห็นสถานการป้องกันเมืองด้วยรูปโล่และคำว่า “Immune” เมื่อคลิกเข้าไปจะถูกตัดระบบโจมตี แต่ยังสามารถเยี่ยมได้ตามปกติ

จะตีเมืองคุณ Codeman แต่ถ้าเจอสัญลักษณ์นี้

ก็จะไม่สามารถตีได้ (แต่ยังสามารถเยี่ยมได้)

คำเตือน

….. เมื่อผู้เล่นอยู่ในสถานะคุ้มครองเมืองจะโจมตีผู้เล่นไม่ได้เช่นกัน หากฝ่าฝืนโจมตี ระบบคุ้มครองเมืองจะยกเลิกทันที และหากต้องการคุ้มครองเมืองอีกครั้งจะต้องรอเวลา 6 ช่วโมงจึงจะสามารถใช้งานได้อีกครั้ง ดังนั้นช่วงเวลาอันแสนสุข โปรดรอเวลาให้หมดของมันจะคุ้มค่ากว่า