Luna Meet&Greet 4th Anniversary ภารกิจพิชิตโลกร้อน Part II

1,124 views

มาช่วยโลกกันกับงานฉลองครบรอบ 4 ปี ลูน่าออนไลน์กันเถอะ^^ ลูน่าออนไลน์ได้เปิดให้บริการและสร้างปรากฏการณ์เกมแอ๊บแบ๊วแห่งปีเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551 มาจนถึงวันนี้ลูน่าได้ครบรอบ 4 ขวบปี ทีมงานจึงถือโอกาสนี้ชวนเพื่อนสมาชิกมามาช่วยโลกกันกับงานฉลองครบรอบ 4 ปี ลูน่าออนไลน์ กับรูปแบบงาน Save The World ที่ได้เพิ่มความมันส์ และสนุกกับกิจกรรมในงาน Meet &Greet ครั้งที่ 5 ฉบับเต็มรูปแบบ

งานนี้จะรวมพลคนแอ๊บแบ๊วที่พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจอันดีงาม ไม่กลัวแดด ลม ฝน เพื่อปลูกจิตสานึกช่วยกันลดโลกร้อนด้วยการทาภารกิจร่วมกัน กิจกรรมตามรอยพ่อกับโครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ บ้านท่าด่าน ตาบลหินตั้ง อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นสถานที่แสดงแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยยึดหลักความสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศและสภาพพื้นที่โครงการเป็นอาคารประหยัดพลังงาน เน้นการประหยัดและพอเพียง มีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สภาพแวดล้อมที่น่าสนใจที่จะปลูกจิตสานึกเพื่อนสมาชิกให้รู้จักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามรอยพ่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา และมีส่วนร่วมในการช่วยโลกต่อไป

สถานที่จัดงาน : ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก
วันที่จัดงาน : วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555กำหนดการ

1. วันที่ 17 – 24 เมษายน 2555 : จาหน่ายบัตรเข้าร่วมงานราคา 250 บาท (จานวน 100 ใบเท่านั้น) โดยผู้ที่ร่วมงานจะได้รับ

  •  เสื้อยืด Luna Plus Save The World จานวน 1 ตัว มูลค่า 199 บาท
  •  ไอเทมพรีเมียมเซ็ตพิเศษจานวน 1 เซ็ต มูลค่า 350 บาท

2. วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555 เวลา 07.00-17.00 น : วันที่เดินทางไปทากิจกรรม

  •  รถยนต์ส่วนตัว นัดหมาย 07.00 ณ สถานีรถไฟฟ้า BTS สวนจตุจักร

สาหรับเพื่อนสมาชิกที่ต้องการไปร่วมงาน Luna Meet & Greet 4th Anniversary Luna Plus Save The World Part II: ภารกิจพิชิตโลกร้อน สามารถอ่านเงื่อนไขการสั่งจองบัตรเข้าร่วมงานได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

ภาพบรรยากาศปี 3

เงื่อนไขในการจองบัตรเข้าร่วมงาน Luna Meet & Greet 4th Anniversary Luna Plus Save The World Part II: ภารกิจพิชิตโลกร้อน
1. ผู้ที่ต้องการจองบัตรเพื่อเข้าร่วมงาน จะต้องเป็นสมาชิกและมีไอดีเกมของเกม Luna Plus เท่านั้น
2. ท่านสมาชิก 1 ท่านจะได้รับสิทธิ์สั่งจองบัตรเข้าร่วมงาน 1 ใบเท่านั้น โดยทีมงานจะถือเอาเลขบัตรประชาชนของผู้สั่งจองเป็นหลักในการยืนยันตนเข้าร่วมงาน
3. บัตรเข้าร่วมงาน Luna Meet & Greet 4th Anniversary Luna Plus Save The World Part II จานวน 1 ใบ ราคา 250 บาท (-สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน- ) รายได้ส่วนหนึ่งร่วมสมทบทุนเข้าโครงการฯ
4. ผู้ที่มีบัตรเข้าร่วมงานจะได้รับสิทธิ์ต่าง ๆ ตามด้านล่าง

  •  บัตรเข้าร่วมงานใช้นาไปแลกอาหารและเครื่องดื่มภายในงานจานวน 1 ชุด
  •  ไอเทมพรีเมียมเซ็ตพิเศษ
  •  เสื้อยืดลาย Luna Plus Save The World
  •  คูปองร่วมกิจกรรม Luna Bingo

5. ท่านสมาชิกที่ต้องการสั่งจองบัตรเข้าร่วมสามารถโหลด >> ใบสั่งจองบัตรเข้าร่วมงาน Luna Meet & Greet 4th Anniversary Luna Plus Save The World Part II << เพื่อกรอกรายละเอียดส่วนตัวแล้วส่งใบสั่งจองพร้อมกับหลักฐานการชาระเงินมาให้ทีมงานเพื่อลงทะเบียนจองบัตรเข้างาน ส่งมาที่ E-mail. [email protected] หรือ Fax. 0-2945-8950 (อ่านรายละเอียดเลขที่บัญชีได้ในใบสั่งจอง)
6. การสั่งจองบัตรเข้างานของท่านจะสาเร็จเรียบร้อยเมื่อท่านได้รับอีเมล์ตอบกลับยืนยันการจองทางทีมงานเท่านั้น
7. ระยะเวลาที่เปิดรับการสั่งจองบัตรเข้าร่วมงาน : ระหว่าง วันที่ 17 – 24 เมษายน 2555 เท่านั้น
8. สมาชิกที่ร่วมกิจกรรมทุกท่านจะต้องเดินทางไป-กลับโดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ที่ทางบริษัทจัดเตรียมไว้ให้จนสิ้นสุดการเดินทางเท่านั้น

รายละเอียดในการเดินทาง
1. สมาชิกทุกท่านต้องลงทะเบียน ณ จุดนัดพบ เวลา 7.00 น. ณ สถานีรถไฟฟ้า ลานจอดรถสวนจตุจักร

  • o เปิดลงทะเบียนรับ ไอเทมพรีเมียมเซ็ตพิเศษ เวลา 7.00 น. – 7.30 น.
  • o ผู้ที่ไม่มาลงทะเบียนตามเวลาที่กาหนด ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การรับ ไอเทมพรีเมียมเซ็ตพิเศษ โดยไม่มีการชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ
เนื่องจากรูปแบบกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นรูปแบบการทำภารกิจ Walk Rally เพื่อปลูกจิตสานึกการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน และสถานที่ที่จัดกิจกรรมเป็นกลางแจ้ง ดังนั้นในการร่วมกิจกรรมอาจมีสิ่งสกปรกเปอะเปื้อนเสื้อผ้าและร่างกายได้ จึงขอให้สมาชิกทุกท่านเตรียมความพร้อมทั้งทางร่างกายและเลือกเครื่องแต่งกาย ฯลฯ ที่เหมาะสมกับการร่วมกิจกรรม

สอบถามรายละเอียดได้ที่

http://www.jaya.co.th/