ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัลจากงาน TGX 2012

2,537 views


ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Lucky Draw ในงาน TGX 2012 ทั้ง 3 วัน ซึ่งงานนี้แจกของรางวัลรวมกันมากกว่า 100 ชิ้นเลยทีเดียว โดยผู้ที่มีรายชื่อได้รับรางวัลทั้งหมดจะต้องมาติดต่อขอรับของรางวัลด้วยตัวเอง ที่ บริษัทคอมพ์เกมเมอร์ จำกัด 68 ซ.ลาดพร้าว 138 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ ก่อนวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 โดยรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้ครับ

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล Lucky Draw งาน TGX 2012

วันที่ 13 กรกฎาคม 2555


เม้าส์ ZX890 SHURIKEN II จาก Anitech จำนวน 3 รางวัล
1. คุณศรัณยู แก้วสุข 0850769XXX
2. คุณพงศกร อ้นคำ 0898366XXX
3. คุณพงศกร สมอบ้าน 0824803XXX

คีย์บอร์ด P839 Kronos Series จาก Anitech จำนวน 3 รางวัล
1. คุณบริวัตร เลิศมงคลนาม 0855168XXX
2. คุณภูมิ สุคนธ์ 0891666XXX
3. คุณศิรส บุญธนาสิน 0866006XXX

คีย์บอร์ด Mechanical Keyboard รุ่น RK-9000BR จาก Rosewill จำนวน 1 รางวัล
1. คุณอุษา แซ่เจี่ย 0843332XXX

เสื้อยืดจากเกม Dota 2 จำนวน 5 รางวัล
1. คุณศุภชัย ลำกูล 0807299XXX
2. คุณนพดล เสถียรไพศาล 0907901XXX
3. คุณศิวกร เจริญราช 0886717XXX
4. คุณคณพศ แก้วอ่วม 0860525XXX
5. คุณวัภลภ แก่เลิศ 089787XXX

แผ่นรองเม้าส์ Buzzer รุ่น MP305 จาก Anitech จำนวน 3 รางวัล
1. คุณภัทรวดี พุกมาลี 0832224XXX
2. คุณศุภวิทร ตรีวิศวเวทย์
3. คุณณัฐกิต มีเจริญสุข 0906627XXX

วันที่ 14 กรกฎาคม 2555

Mechanical Keyboard รุ่น RK-9000BR จาก Rosewill จำนวน 1 รางวัล
1. คุณภัคธร หาญณิชศักดิ์ 087-8217507XXX

แผ่นรองเม้าส์ Buzzer รุ่น MP305 จาก Anitech จำนวน 8 รางวัล
1. คุณนิติรัฐพล คลายสมบูรณ์ 083-9862XXX
2. คุณศรากุร จันนอก 0823319XXX
3. คุณเชาวลิต น้อยปานะ 0890902XXX
4. คุณปิยะ หลามสกุล 0806133XXX
5. คุณณัฐพล เหมน้อย 0814921XXX
6. คุณกนกภัทร จินยณรงค์ 029729XXX
7. คุณธีรพล ชิดม้วน 0839186XXX
8. คุณรัชชาวินท์ สายทอง 0817908XXX (รับของรางวัลแล้ว)

คีย์บอร์ด P839 Kronos Series จาก Anitech จำนวน 9 รางวัล
1. คุณพิสิฐ เกตแก้ว 0814339XXX
2. คุณอนุวัตร มัทยา 0842290XXX
3. คุณโชติวัน วัฒนภาภ 0803092XXX
4. คุณศุภศินพัฒน์ เชิดชูชัยพาณิชย์ 0830883XXX
5. คุณจัการศ หรรสคุนาทัย 0898977XXX
6. คุณอลงกรณ์ ศรีลาแสง 0851504XXX
7. คุณไอริน ณีวงศ์ 0845228XXX
8. คุณนนท์ ถาวร 0886761XXX
9. คุณปริวรรต มาประเสริฐ 0861755XXX

เม้าส์ ZX890 SHURIKEN II จาก Anitech จำนวน 8 รางวัล
1. คุณวชิรเศรษฐ์ ชยานนร์มาศกุล 0863631XXX
2. คุณภัคจิรา มณีวงศ์ 0823341XXX
3. คุณชนันทร ชนะผล 0800496XXX
4. คุณนัฎฐ์พร แย้มทรัพย์ 0808269XXX
5. คุณณัฐพล เหมน้อย 0814921XXX
6. คุณธนภัทร ครุฑมาส 0858129XXX
7. คุณศศิมณท์ หินทอง 0816418XXX
8. คุณอชรวิทยา นันติดอย 0875122XXX

เสื้อยืดจากเกม Dota 2 จำนวน 8 รางวัล
1. คุณดนัย เด่นแพทย์ปรางกูร 0814823XXX
2. คุณธนภัทร ทองปาน 0883860XXX
3. คุณพันธกานต์ พันธ์อภิชาติ 0806133XXX
4. คุณวิฐธิพธุ แซ่ตั้ง 0807866XXX
5. คุณณฐกร กิตรพลศักดิ์ 0819333XXX
6. คุณอาทิตย์ จิตรนำทรัพย์ 0841354XXX
7. คุณจิรายุ ท่าเสด็จอำนวยโชค 0894567XXX
8. คุณวราภรณ์ จิตรัตรปาญ 0896625XXX

Joy Game จากบริษัท ini3 จำนวน 5 รางวัล
1. คุณกิติภัช พรอรุณ 0851763XXX
2. คุณอดิศักดิ์ พลวัณดี 0885025XXX
3. คุณมนตรี มะลิวัลย์ 0870614XXX
4. คุณนัฎฐ์พร แย้มทรัพย์ 0808269XXX
5. คุณธนภัทร ทับสุข 0896974XXX

เสื้อยืดจากเกม C9 จำนวน 4 รางวัล
1. คุณศุภกิตดิ์ แสงหล่อ 0809347XXX
2. คุณพลวัฒน์ มหาสวรรณนิก 0891498XXX
3. คุณอภิชา ผังวิวัฒน์ 0811010XXX
4. คุณณัธัมรุชศ มุ้ยนาม 0863101XXX (รับของรางวัลแล้ว)

Razer Hydra Games Controller มูลค่า 4,590 บาท จำนวน 2 รางวัล
1. คุณอนันครวิช สังข์บุญนาค 0830387XXX
2. คุณกฤษฎา ตราชู 0859889XXX (รับของรางวัลแล้ว)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2555

คีย์บอร์ด รุ่น K1 จาก Gview จำนวน 1 รางวัล
1. คุณนิเวศน์ เศรษฐบรรจง 0870797XXX (รับของรางวัลแล้ว)

คีย์บอร์ด รุ่น K3 จาก Gview มูลค่า 890 บาท จำนวน 1 รางวัล
1. คุณกิตติคุณ มาไพสาลย์ 0289107XXX

คีย์บอร์ด รุ่น K5 จาก Gview มูลค่า 990 บาท จำนวน 2 รางวัล
1. คุณจิรัสย์ จิรพิทยานนท์ 0896954XXX
2. คุณจาร ก้อนบัว 0863637XXX (รับของรางวัลแล้ว)

เม้าส์ รุ่น M7 จาก Gview จำนวน 2 รางวัล
1. คุณอัครกรณ์ พงษ์ธนู 0897208XXX
2. คุณสุภัควุษย์ มุ้ยนาม (รับของรางวัลแล้ว)

หูฟัง รุ่น H5 จาก Gview จำนวน 2 รางวัล
1. คุณจารุณี แซ่หลี (รับของรางวัลแล้ว)
2. คุณอานนท์ แซ่หลี (รับของรางวัลแล้ว)

Mechanical Keyboard รุ่น RK-9000BR จาก Rosewill จำนวน 1 รางวัล
1. คุณแดน คมขำ 0841601XXX

เม้าส์ ZX890 SHURIKEN II จาก Anitech จำนวน 5 รางวัล
1. คุณดาวนตา มาลี 0822212XXX
2. คุณภูริเดช กาญจนจูฑะ 0839725XXX
3. คุณมนธีรา ประสานสุทธิพร 0876652XXX
4. คุณพรรวษา ทามาตร 0818899XXX
5. คุณธนาการ เดชศิริ 0836157XXX

คีย์บอร์ด P839 Kronos Series จาก Anitech จำนวน 5 รางวัล
1. คุณอัครกรณ์ พงษ์ธนู 0897208XXX
2. คุณรุ่งโรจน์ โมชฎาพร 0896762XXX
3. คุณเบญจวรรณ แก้วอินทร์ชัย 0840952XXX
4. คุณอานัส หวังดี 0866124XXX
5. คุณนิเวศน์ เศรษฐบรรจง 0870797XXX (รับของรางวัลแล้ว)

แผ่นรองเม้าส์ Buzzer รุ่น MP305 จาก Anitech จำนวน 6 รางวัล
1. คุณพิพัฒน์ ธรรมโกศล 0905613XXX
2. คุณธนากูล จงถาวร 0865597XXX
3. คุณธนิต เถลิงพล 0853477XXX
4. คุณเกรียงไกร แสงจันทร์ 0859304XXX
5. คุณพงศ์พัทธ์ มรรคเจริญ 0906256XXX
6. คุณจักรธร สุวรรณแสงชูโต 0846367XXX

Joy Game จากบริษัท ini3 จำนวน 10 รางวัล
1. คุณมนตรี ฤทธิ์สกุลชัย 0802243XXX
2. คุณสุรเชษฐ์ ยะกาศ 0806295XXX
3. คุณพินิจ อัศจจรย์ 0900619XXX
4. คุณกฤตพล จิตรกาวิรุฬห์ 0802926XXX
5. คุณอนุชา จันนอก 0838864XXX
6. คุณซัลกถนร์ ลาหะมะ 0895991XXX
7. คุณธีรภัทร โสอิติกุล 0814071XXX
8. คุณขันติ จันกะเสาร์ 0870024XXX
9. คุณเฉินชุง แซ่ไช่ 0858336XXX
10. คุณเบลล์ ศิริชัยนฤมิตร 0896881XXX

เสื้อยืดจากเกม C9 จำนวน 10 รางวัล
1. คุณวรพจน์ ริมวังตระกูล 0865092XXX
2. คุณจิรัชญา โสอิติกุล 0814071XXX
3. คุณพชรพล ปัญญขนทกานต์ 0816894XXX
4. คุณอมรศิริ แซ่เฉิน 0837525XXX
5. คุณเบญจวรรณ วงศ์แด้งธรรม 0829577XXX
6. คุณพรพิพัฒน์ สมศรี 0803824XXX
7. คุณภควัฒน์ ดวงนาวงศ์ 0894488XXX
8. คุณนิเวศน์ เศรษฐบรรจง 0870797XXX(รับของรางวัลแล้ว)
9. คุณกฤตพล จิตรภาวิรุฬห์ 08029261XXX
10. คุณวรพจน์ ลีสุขสาม 0861615XXX

เสื้อยืดจากเกม Dota 2 จำนวน 7 รางวัล
1. คุณประสบพร วรวงศ์เธอ 0849437XXX
2. คุณอัจฉรา ทองเจริญโรจน์ 0812434XXX
3. คุณปฏิภาณ เหล่าหวาบนอก 0837118XXX
4. คุณนิรันดร์ มากา 0838370XXX
5. คุณอาทิมา ณ ระนอง 0891429XXX
6. คุณณรวค์ฤทธิ์ จันทร์เรือง 0814264XXX
7. คุณเฉลิมพล เสื่อสูงเนิน 08908569XXX

เสื้อยืดจากเกม M fighter จำนวน 2 รางวัล
1. คุณพลจิรัญ สิริจิรกาญจน์ 0844645XXX
2. คุณสารัช สุขสวัสดิ์ 0836133XXX

เสื้อยืดจากเกม Sangokushi จำนวน 1 รางวัล
1. คุณกิติศักดิ์ สว่างเล็ก 0802330XXX

รางวัลเครื่องดื่ม Redbull Extra จำนวน 10 รางวัล
1. คุณวิชศนุ พุ่มสุวรรณ์ 0847066XXX
2. คุณสุรศักดิ์ สีหะวงษ์ 0834430XXX
3. คุณวศพล สุขชาวนา 0863199XXX
4. คุณแดน คมขำ 0841601XXX
5. คุณกิติศักดิ์ อินทะเสน 0896440XXX
6. คุณวรวรงค์ บมขุนทด 0801611XXX
7. คุณธนกฤต เหมวรางค์กุล 0822202XXX
8. คุณกฤษณี เตชะวิศิษฐ์พงษ์ 086-5227XXX
9. คุณศิวะรักษ์ ศรีชัยนาท 0869028XXX
10. คุณณฐพล ตรีทศานนท์ 0847526XXX,0819896XXX (รับของรางวัลแล้ว)

 

หมายเหตุ
– ผู้ได้รับรางวัลต้องนำบัตรประชาชนพร้อมสำเนามาติดต่อขอรับรางวัลที่บริษัทคอมพ์เกมเมอร์จำกัดเท่านั้น
– หากส่งตัวแทนมารับรางวัลต้องนำสำเนาบบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็นของผู้ที่ได้รับรางวัล
– ติดต่อขอรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ถึงวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 หากเกินเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
– หากมีข้อสงสัยอยากสอบถาม สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-7047733 ต่อ 305