สเตตัสอาวุธ Archive

ตัวละครก็มีสเตตัส ปืนเองก็มีค่าสเตตััส หากรู้จักค่าสเตตัส จะเข้าใจในคุณสมบัติและสามารถแสดงศักยภาพในการใช้งานได้ดี

Giga Slave : ส่องความสามารถของค่าสเตตัสปืน

ตัวละครก็มีสเตตัส ปืนเองก็มีค่าสเตตััส หากรู้จักค่าสเตตัส จะเข้าใจในคุณสมบัติและสามารถแสดงศักยภาพในการใช้งานได้ดี