Global Esports Market Archive

Newzoo เว็บไซต์ข้อมูลวิจัยทางด้านการตลาดอีสปอร์ตโลก ได้ทำการเปิดเผยข้อมูล Global Esports Market ปี 2015

Global Esports Market ปี 2015 เติบโต เกาหลีถูกเบียดแย่งอันดับผู้นำ

Newzoo เว็บไซต์ข้อมูลวิจัยทางด้านการตลาดอีสปอร์ตโลก ได้ทำการเปิดเผยข้อมูล Global Esports Market ปี 2015