Upgrade Your Life : Upgrade Your Love Archive

เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่เป็นเวทีให้กับเด็กไทยได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์

Upgrade Your Life : Upgrade Your Love พัฒนาความคิดอย่างสร้างสรรค์

เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่เป็นเวทีให้กับเด็กไทยได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์