Viper Shield Archive

Viper Shield อาวุธประเภทเครื่องป้องกันซึ่งไม่ขึ้นกับสายอะไรเลย สามารถป้องกันการโจมตีของศัตรูได้ดี

Cosmic Break : โล่คุ้มกันภัย Viper Shield

Viper Shield อาวุธประเภทเครื่องป้องกันซึ่งไม่ขึ้นกับสายอะไรเลย สามารถป้องกันการโจมตีของศัตรูได้ดี