Warp Stone Archive

เรื่องจุดเซฟเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชาว Latale จะเรียกว่า Warp Stone ซึ่งนอกจากจะเซฟแล้วยังมีระบบพิเศษที่น่าลองด้วย

Latale : ระบบ Warp Stone มีประโยชน์มากกว่าแค่จุดเซฟ

เรื่องจุดเซฟเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชาว Latale จะเรียกว่า Warp Stone ซึ่งนอกจากจะเซฟแล้วยังมีระบบพิเศษที่น่าลองด้วย